Arbeidspraktijk

Als logistiek dienstverlener in (industriële) verhuizingen en kraanverhuur is Saan afhankelijk van het investeringsgedrag van ondernemers en het klimaat in de bouwsector. Het omzetverloop van onze activiteiten is grillig: de ene week is de planning meer dan gevuld met grote projecten, het andere moment zitten er relatief veel medewerkers ‘op de bank’. Om op een goede manier in te kunnen blijven spelen op de vraag vanuit onze klanten, maar tevens zo goed mogelijke financiële resultaten te behalen, is er grote behoefte aan flexibiliteit. Het is noodzakelijk om snel over extra mensen en middelen te kunnen beschikken wanneer dat nodig is, maar daarbij is natuurlijk kwaliteit van de inhuur een belangrijk aandachtspunt.

Personeelswerving

2018 bleef uitdagend op het gebied van personeelswerving. De verwachting is dat er voorlopig tekorten zullen blijven aan medewerkers in de bouwsector en de tansportbranche. Medewerkersbehoud en werving van en kennisoverdracht naar nieuwe medewerkers zal de komende jaren zeker nog een belangrijk aandachtspunt blijven.

Arbeidsovereenkomsten en beloning

Wij zijn aangesloten bij de cao voor Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Deze cao volgen wij nauwgezet en daar bovenop kent Saan nog een aantal extra regelingen voor medewerkers. Wij houden ons aan de cao en wet- en regelgeving bij het afsluiten en ontbinden van arbeidscontracten, zowel voor vaste medewerkers als voor ZZP-ers of flexibele arbeidskrachten.

Privacy - AVG

In mei 2018 trad de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking die de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt. De AVG is een Europese privacywet die bepaalt hoe organisaties met persoonsgegevens om moeten gaan. Tevens zijn regels rond datalekken aangescherpt. Saan heeft naar aanleiding van de nieuwe privacywetgeving per 24 mei 2018 haar Algemene Voorwaarden aangepast. Daarnaast is een een privacystatement geformuleerd en op onze website gecommuniceerd.

Ondernemingsraad en sociale dialoog

De Ondernemingsraad van Saan kwam in 2018 twaalfmaal bijeen, waarvan vier keer met de directie. De directie van Koninklijke Saan heeft een goede relatie met haar Ondernemingsraad, die een doorsnede is van het Saan-medewerkersbestand. De Ondernemingsraad speelt een actieve rol in de dialoog tussen medewerkers en directie.
De lijnen in onze organisatie zijn kort, medewerkers worden via diverse communicatiekanalen bereikt, zoals de Saan-app, onze digitale leeromgeving/intranet Saanwijzer en informatieschermen op de vestigingen. Jaarlijks – of vaker indien daar behoefte aan is - voeren we functioneringsgesprekken. In 2018 waren er daarnaast regelmatig werkoverleggen, bijeenkomsten en vergaderingen op verschillende niveaus. Collega's van verschillende afdelingen en activiteiten– de cultuurambassadeurs - kwamen regelmatig samen met directie en afdeling communicatie om te praten over wat er speelt binnen Saan.

Persoonlijke ontwikkeling


Medewerkers volgen opleidingen en trainingen om hun kennis en vaardigheden uit te breiden in hun eigen of een nieuw vakgebied.

Gezondheid en veiligheid

Bouw, transport en industrie zijn vaak risicovolle werkterreinen. Bovendien zijn een aantal van onze functies lichamelijk belastend. Vanuit onze VCA-P certificering (Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers) hebben wij continu aandacht voor veiligheid en gezondheid. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor preventie. De analyse van gevaarlijke situaties en ongevallen, de ziekteverzuimrapportages en de adviezen van onze bedrijfsarts vormen de basis voor preventieve maatregelen. Dit gebeurt in de vorm van:


  • Opleidingen en cursussen (bijvoorbeeld VCA-opleidingen voor al onze medewerkers, cursussen fysieke belasting, toolboxen over tillen, werken op hoogte etc.)
  • Investeringen in hulpmateriaal en materieel om werkzaamheden veiliger of minder zwaar te maken.


Onze medewerkers zijn VCA-gecertificeerd en in het bezit van de benodigde vakdiploma’s en certificaten. Zij zijn in staat om onze opdrachten op een veilige en verantwoorde wijze uit te voeren. Wij vertrouwen op hun oordeel en stimuleren hen om incidenten en gevaarlijke situaties te melden en actief met verbeterpunten te komen.


Persoonlijke ontwikkeling en training

Onze operationele medewerkers volgen deels verplicht, deels niet-verplichte bijscholing om ervoor te zorgen dat zij bij blijven in hun vakgebied, kennis nemen van nieuwe ontwikkelingen en persoonlijk blijven doorgroeien. Verder volgen medewerkers opleidingen en trainingen om hun kennis en vaardigheden uit te breiden in hun eigen of een nieuw vakgebied. Een aantal collega’s volgde bijvoorbeeld in 2018 de opleiding Praktijkbegeleider of Meewerkend voorman. In het kader van de afbouw van de activiteit Verhuizingen werden verhuizers gestimuleerd om hun groot rijbewijs te halen. Zo kunnen wij hun inzetbaarheid binnen onze organisatie vergroten.

Saan werkt actief aan terugdringen CO2-uitstoot