Arbeidspraktijk

Als logistiek dienstverlener in (industriële) verhuizingen en kraanverhuur is Saan afhankelijk van het investeringsgedrag van ondernemers en het klimaat in de bouwsector. Het omzetverloop van onze activiteiten is grillig: de ene week is de planning meer dan gevuld met grote projecten, het andere moment zitten er relatief veel medewerkers ‘op de bank’. Om op een goede manier in te kunnen blijven spelen op de vraag vanuit onze klanten, maar tevens zo goed mogelijke financiële resultaten te behalen, is er grote behoefte aan flexibiliteit. Het is noodzakelijk om snel over extra mensen en middelen te kunnen beschikken wanneer dat nodig is, maar daarbij is natuurlijk kwaliteit van de inhuur een belangrijk aandachtspunt.

Personeelswerving

Personeelswerving en het behoud van medewerkers blijft in de huidige markt uitdagend en kost de organisatie relatief veel tijd en energie. We zien dat de trend die zich inzette in 2018, dat medewerkers overstappen naar functies buiten de branche, doorgezet heeft in 2019. Gelukkig zijn we erin geslaagd om veel vacatures te vervullen door intensieve werving via social media kanalen en eigen medewerkers. Daarnaast is er een aantal ervaren medewerkers ingestroomd door een reorganisatie bij een collegabedrijf.

Arbeidsovereenkomsten en beloning

Wij zijn aangesloten bij de cao voor Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Deze cao volgen wij nauwgezet en daar bovenop kent Saan nog een aantal extra regelingen voor medewerkers. Wij houden ons aan de cao en wet- en regelgeving bij het afsluiten en ontbinden van arbeidscontracten, zowel voor vaste medewerkers als voor ZZP-ers of flexibele arbeidskrachten.

Privacy - AVG

In mei 2018 trad de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking die de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt. De AVG is een Europese privacywet die bepaalt hoe organisaties met persoonsgegevens om moeten gaan. Tevens zijn regels rond datalekken aangescherpt. Saan heeft naar aanleiding van de nieuwe privacywetgeving per 24 mei 2018 haar Algemene Voorwaarden aangepast. Daarnaast is een privacystatement geformuleerd dat te vinden is op www.saan.nl. In 2019 zijn er binnen Saan geen incidenten geweest waarbij de bescherming van persoonsgegevens in gevaar is gekomen.

Ondernemingsraad en sociale dialoog

De Ondernemingsraad van Saan speelt een actieve rol in de dialoog tussen medewerkers en directie. De verstandhouding tussen directie en ondernemingsraad is goed. De Ondernemingsraad van Saan vergaderde in 2019 twaalf keer, waarvan vier keer samen met de directie. Er werd in 2019 van samenstelling gewisseld door het vertrek van een collega en de OR volgde een opfriscursus om bij te blijven.

Over het algemeen zijn de lijnen binnen Saan kort. De medewerkers worden via verschillende communicatiekanalen geïnformeerd. Zij maken gebruik van een Saan-app bij hun dagelijkse werkzaamheden en komen aan (achtergrond)informatie via onze digitale leeromgeving/intranet Saanwijzer. Dit systeem, waarin zij tevens veiligheidstoolboxen maken, werd begin 2019 vernieuwd. Daarnaast wordt men van dringende of organisatorische zaken per e-mail op de hoogte gesteld en hebben we op de vestigingen informatieschermen om zaken extra onder de aandacht te brengen. De bedrijfscultuur is open, en naast de jaarlijkse functioneringsgespreken, tussentijdse gesprekken en de werkoverleggen, bijeenkomsten en vergaderingen op verschillende niveaus zijn er veel informele persoonlijke contactmomenten.

Sociale dialoog


De Saan bedrijfscultuur is open. Naast bijvoorbeeld functioneringsgesprekken en vergaderingen zijn er veel informele contactmomenten.

Gezondheid en veiligheid

Saan opereert in de relatief risicovolle sectoren bouw, transport en industrie. En ondanks dat wij continu investeren in beter en veiliger hulpmaterieel blijft een deel van de beroepen binnen ons bedrijf lichamelijk belastend. Om langdurige uitval van collega’s te voorkomen ligt de aandacht tegenwoordig vooral op preventie. De analyse van gevaarlijke situaties en ongevallen, de ziekteverzuimrapportages en de adviezen van onze bedrijfsarts vormen de basis voor preventieve maatregelen. Dit gebeurt in de vorm van:

  • Opleidingen en cursussen (bijvoorbeeld VCA-opleidingen voor al onze medewerkers, cursussen fysieke belasting, toolboxen over tillen, werken op hoogte etc.)
  • Investeringen in hulpmateriaal en materieel om werkzaamheden veiliger of minder zwaar te maken.
  • Loopbaanbegeleiding van medewerkers, waarbij we samen bekijken hoe zij het best inzetbaar blijven tot hun pensioengerechtigde leeftijd. Onze medewerkers zijn VCA-gecertificeerd en in het bezit van de benodigde vakdiploma’s en certificaten. Zij zijn in staat om onze opdrachten op een veilige en verantwoorde wijze uit te voeren. Wij vertrouwen op hun oordeel en stimuleren hen om incidenten en gevaarlijke situaties te melden en actief met verbeterpunten te komen.

Persoonlijke ontwikkeling en training

Vanuit code 95 volgen onze operationele medewerkers verplichte bijscholing. Een deel hiervan werd in 2019 in grotere groepen in eigen huis verzorgd. Zo konden we rustiger tijden qua werkaanbod invullen met bijscholing. Daarnaast stimuleren we onze medewerkers ook niet-verplichte bijscholing te volgen en andere trainingen en opleidingen te doen. Wij vinden persoonlijke ontwikkeling belangrijk, zowel voor de operationele collega's als de collega's op kantoor. Wij bieden hen graag kansen om zichzelf binnen, of uiteindelijk buiten, ons bedrijf verder te ontwikkelen en persoonlijk door te groeien. Naast leerling machinisten en industrieel verhuizers die hun TCVT certificaten voor mobiele telekraan, torenkraan, autolaadkraan of hijsbegeleider volgden, behaalden een aantal collega’s hun C rijbewijs of hun E achter C rijbewijs. Verder volgde een medewerker de opleiding tot Meewerkend voorman en startte een collega met het vervolg daarop: de opleiding Uitvoerder Verticale en Horizontale Transportprojecten (UVHTP).

Saan doet mee aan de CO₂-prestatieladder